Unitatea ____________________________________

Sediul _____________________________________

C.U.I. ________________________

 

DECIZIE DE ÎNCETARE A

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

CA URMARE A ACORDULUI PĂRȚILOR

Nr. _______ din _____________

 

Subsemnatul (a) ____________________________________________, reprezentant legal al ________________________________________________________, în calitate de ____________________________ , și salariatul (a) ________________________________, în temeiul prevederilor art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

 

DECID

 

1. Contractul individual de muncă al d-lui (d-nei) _________________________________, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu nr. _________/___________ și în registrul general de evidență a salariaților cu nr. _________/___________, încetează la data ______________, ca urmare a acordului părților.

2. Compartimentele resurse umane si financiar contabil, vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

3. Prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de Muncă în termen de 5 zile de la perfectare.

 

Conducătorul unității: _______________________________Salariat:

Numele și prenumele_____________________________Numele și prenumele

__________________________________ _________________________________

Funcția ________________________ _______Semnătura _____________________

Semnătura _____________________